Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienkyČlánok I
Úvodné ustanovenie

1.1. Autodiely SZEKOP s.r.o.,so sídlom Komárnická 18 a prevádzkou Odborárska 52 Bratislava, vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky, ktorými budú spravované záväzkové vzťahy medzi ňou a fyzickými/právnickými osobami, ktoré prejavia záujem o tovary resp.služby ponúkané v rámci podnikateľskej činnosti firmou SZEKOP s.r.o..

1.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na predaj tovaru a poskytnutie služieb, pri ktorých firma SZEKOP s.r.o. vystupuje ako dodávateľ a zákazník ako odberateľ.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ dodávateľ a odberateľ v osobitnej písomnej zmluve niektoré podmienky nedohodnú inak.

1.4. Prednosť pred týmito obchodnými podmienkami majú zákonné ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou zmluvných strán.V prípade rozporu medzi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zákonnými ustanoveniami, od ktorých sa možno odchýliť dohodou zmluvných strán, majú prednosť tieto všeobecné obchodné podmienky.

1.5. Každý odberateľ je povinný oboznámiť sa so všeobecnými obchodnými podmienkami dodávateľa, a to ešte pred zadaním objednávky. Odberateľ zadaním svojej objednávky dodávateľovi potvrdzuje svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Článok II
Ponuka, objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1. Dodávateľ na základe požiadavky odberateľa poskytne ponuku ústnou resp. elektronicky písomnou formou s definovaním podmienok jej realizácie (výber tovaru, množstvo, cena, termín dodania, platobné podmienky), pričom táto ponuka nie je záväzná, ale slúži len na informovanie odberateľa o návrhu riešenia požiadavky.

2.2. Zamestnanci dodávateľa nie sú oprávnení dojednávať vedľajšie dohody ústne, alebo poskytovať ústne potvrdenia nad rámec týchto všeobecných obchodných podmienok, či platných iných písomných zmlúv.

2.3. Odberateľ na základe ponuky dodávateľa potvrdí objednávku (ústnou dohodou, osobne, telefonicky, faxom, alebo elektronicky).

2.4. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a odberateľom vzniká, keď dodávateľ akýmkoľvek spôsobom akceptuje odberateľom zadanú objednávku. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie objednávky, čo je povinný bezodkladne oznámiť odberateľovi.

Článok III
Ceny a platobné podmienky

3.1. Cenníky dodávateľa majú len informatívny charakter a dodávateľ ich vedie v internom systéme.

3.2. Dodávateľ poskytuje cenovú ponuku na základe identifikovanej požiadavky odberateľa.

3.3. Dodávateľ je povinný vystaviť odberateľovi faktúru (účtovný doklad/ podľa podmienok potvrdených v objednávke, pre účely realizácie platby zo strany odberateľa.

3.4. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu na základe faktúry, ktorá je vystavená podľapodmienok dohodnuých kúpnou zmluvou / za kúpnu zluvu je považovaná faktúra/v stanovenom termíne splatnosti.

3.5. Za termín splatnosti sa považuje termín pripísania dlžnej sumy v prospech účtu dodávateľa.

3.6. V prípade nedodržania termínu splatnosti je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi úroky z omeškania podľa platnej legislatívy a zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, vyčíslenú penalizačnou faktúrou, ktorú vystaví dodávateľ.

Článok IV
Dodacie podmienky

4.1. Dodávateľ je povinný dodať tovar/službu odberateľovi v dohodnutej lehote, množstve a kvalite, ktoré boli dohodnuté pri zadaní objednávky. V prípade vzniku nepredvídateľných prekážok pre dodanie je dodávateľ povinný informovať odberateľa o zmene a dohodnúť Ďalší postup.

4.2. Odberateľ si prevezme tovar v prevádzke dodávateľa v dohodnutom termíne, alebo dodávateľ zabezpečí dodanie tovaru v dohodnutom termíne z vlastnej prevádzky odberateľa vlastnou prepravou, na základe dohodnutých podmienok.

4.3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa momentom prevzatia tovaru.

Článok V
Záruka a zodpovednosť za vady

5.1. Dodávateľ poskytuje na svoje tovary a služby v dĺžke a podľa podmienok stanovených platnou legislatívou, alebo uvedených v záručnom liste vydanom odberateľovi pri predaji tovaru.

5.2. Odberteľ je povinný s dodaným tovarom nakladať v súlade s účelom jeho požitia a podľa poskytnutého návodu na jeho použitie, pričom pri realizácii montáže tovaru je povinný postupovať prísne v súlade s návodom a požiadavkami na montáž. V prípade poušenia niektorej z uvedených povinností dodávateľ nezodpovedá za takto vzniknuté vady tovaru, a to ani v prípade, že sa ich výskyt prejaví v čase plynutia záručnej doby.

5.3. Pre určité druhy tovaru môže dodávateľ požadovať montáž tovaru a jeho následný servis môže vykonávať výlučne vyškolený personál odborného servisu a s doporučeným servisným vybavením, pričom sa riadi postupmi stanovenými výrobcom automobilu. V opačnom prípade dodávateľ nezodpovedá za vady tovaru, a to ani v prípade, že sa ich výskyt prejaví v čase plynutia záručnej doby.

5.4. V prípade akéhokoľvek neoprávneného zásahu do tovaru resp.jeho úpravy, ktoré boli vykonané bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa spôsobia, že dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vlastnosti takéhoto tovaru.

5.5. Za vadu tovaru sa nepovažuje jeho bežné opotrebovanie alebo prirodzená strata pôvodných vlastností. Dodávateľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodným používaním, neodbornou montážou a servisnými zásahmi, zanedbaním údržby, živelnými vplyvmi, úmyselným poškodením.

Článok VI
Reklamačné podmienky

6.1. Odberateľ je povinný overiť správnosť dodaného tovaru bez zbytočného odkladu pri jeho prevzatí.

6.2. Pre prípadné vady tovaru je odberateľ povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, a to písomnou formou u dodávateľa, však naneskôr do uplynutia záručnej doby.

6.3. Zjavné vady pri dodaní ako sú nesprávny tovar, viditeľné poškodenie, nedostatočné množstvo a iné, je odberateľ povinný reklamovať bezodkladne, v deň prevzatia tovaru, inak jeho právo z týchto vád tovaru zaniká.

6.4. Dodávateľ je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní odo dňa jej prijatia, pričom sa riadi platným reklamačným poriadkom, ktorý vydal.

6.5. Odberateľ bol riadne informovaný o podmienkach uvedených v reklamačnom poriadku dodávateľa a uzatvorením kúpnej zmluvy s nimi súhlasil.

Článok VII
Odstúpenie od zmluvy

7.1. Dodávateľ má právo odstúpiť od realizácie kúpnej zmluvy v prípade, že odberateľ nedodržal platobné podmienky z predchádzajúcich kúpnych zmlúv.

7.2. Odberateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade porušenia dohodnutých obchodných podmienok zo strany dodávateľa.

7.3. Ak sa odberateľ rozhodne bezdôvodne odstúpiť od už uzatorenej kúpnej zmluvy, je dodávateľ oprávnený uplatniť si náhradu škody vzniknutej týmto konaním, jedná sa predovšetkým o tovar, ktorý je špecifickým a určený výhradne pre konkrétne požiadavky odberateľa.

Článok VIII
Všeobecné ustanovenia

8.1. Poskytnuté informácie a dokumentácia nie je dovolené rozmnožovať a rozširovať, alebo inak sprístupniť tretej osobe, bez súhlasu dodávateľa.

8.2. Ak dodávateľ poskytne odberateľovi vzorky tovaru, tieto zostávajú vlastníctvom dodávateľa a odberateľ nie je oprávnený sprístupniť ich tretej osobe.

8.3. Uzatvorením kúpnej zmluvy odberateľ súhlasí, že dodávateľ používa jeho osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie si povinností vyplývajúcich zo vzájomného obchodného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom. Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí dostatočnú ochranu osobných údajov odberateľa pred akýmkoľvek zneužitím.

Článok IX
Záverečné ustanovenia

9.1. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky, a to vždy výhradne v písomnej forme. Zároveň zabezpečí ich zverejnenie a sprístupnenie každému odberateľovi.

9.2. V prípade, že niektorá časť týchto všeobecných obchodných podmienok stratí platnosť, nemá to žiadny vplyv na platnosť ostatných častí.

9.3. Záväzné vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom pri plnení zmluvných povinností sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory budú riešené mimosúdnou cestou, ak by nedošlo k vzájomnej dohode vzniknuté spory bude prejednávať a rozhodovať príslušný slovenský súd v lokalite dodávateľa.

9.4. Tieto obchodné podmienky sa stávajú platné a účinné 1.12.2011

Vrátenie tovaru:

Vrátenie tovaru je možné len do 14 dní od dodania a to v pôvodnom obale, ktorý nejaví žiadne známky poškodenia. Výrobky,ktoré majú elektronickú časť a produkty objednané na špeciálnu objednávku a aj Originálne diely nie je možné vrátiť aj keď nepasujú!!!

Rovnako nemôže byť predmetom vrátenia poškodený alebo už namontovaný výrobok.

Skontrolujte si prosím množstvo a stav tovaru uvedeného na dodacom liste a prípadne nedostatky ihneď hláste priamo na pobočku..

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy SZEKOP s.r.o.